พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา:
 
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
แผนผังเว็บไซท์
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
Check E-mail
Back Office
one stop service
ข้อมูลการพัฒนาสังคม
อำนาจหน้าที่พมจ.
ขั้นตอนการให้บริการ
งานวิชาการ
เครือข่าย
กองทุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชน
รวมกฏหมาย/พรบ.
สถานการณ์ทางสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวเฝ้าระวัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องขอกู้เงิน
แบบรับเงิน
แบบขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
แบบจดทะเบียนคนพิการ
แบบการจดทะเบียนหอพัก
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มของ พมจ.นว
ติดต่อสำนักงาน
ติดต่อสำนักงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คำสั่งคณะอนุกรรมการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงาน

ท่านมีความพึงพอใจ
เว็บไซต์สำนักงานเพียงใด


มากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด


แสดงผลสำรวจทั้งหมด
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
ลิงค์หน่วยงาน
 

 

 


       
       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
(26/12/2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (9/12/2557)
แบบเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนส่งเสริมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ (แบบ กสส.01)

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน/ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ (15/10/2557)

ใบสมัครองค์กรคนพิการเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2558 (10/10/2557)

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ ลำปาง เปิดรับสมัครสตรีและเยาวชนที่ขาดโกาส
เข้าศึกษา ฟรี
(25/8/2557)
 

แบบสำรวจข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคม (อปท.) ปี 2557 (31/7/2557)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (7/7/2557)


ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (7/7/2557)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ(18/06/2557)

แบบฟอร์มคำขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฯสำหรับคนพิการ (22/4/2557)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ(แบบ กสส.03) 

รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน(28/02/2557)

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่่ง นักสังคมสงเคราะห์
(21/01/2557)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นปี 2557(21/01/2557)
 แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ (19/12/2556)

 แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ยากจน)

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สรุปประเด็นการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด(27/6/2556)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (1/5/2556)

 แผ่นพับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (8/1/2556)
  

 

 

 

 


                                                                                  

แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559                                                                      พ.ศ. 2555-2559

การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการประจำปี ๒๕๕๕ 

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ์


เข้าสู่เว็บไซต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจังหวัดนครสวรรค์

การจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดนครสวรรค์

ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เปราะบาง)

แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
   


 ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ตาม พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานองค์กรสาธารณประโยชน์ ( แบบ ก.ส.ค.4 )
 

 

   

                                             ติดต่อสำนักงานฯ 
         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
        ศาลากลางจังหวัด   ถนนสวรรค์วิถี   อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์
โทร /โทรสาร 056-803-532-5  E:mail : 
 
 
Copyright 2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์