Get Adobe Flash player

พมจ.นครสวรรค์

 

ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรใน การดำเนินงาน
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความฯ
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผล โดยตรงต่อเอกชนฯ
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญ่ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ
มาตรา 9 (8) ข้อมูล ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ กำหนด
- ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา
- ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลอื่นๆ  ข้อมูลสำคัญและแบบฟอร์มต่างๆ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

 


 

>จำนวนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558

>จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดนครสวรรค์

คนพิการ

– ปี 2562

>แผนปฎิบัติการประจำปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 25641147425813

– ปี 2561
>สถิติข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
>สถิติข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
>สถิติข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
>แผนปฎิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564
>จำนวนคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2537 -2558
>จำนวนคนพิการที่เข้าถึงการบริการทางสังคม จังหวัดนครสวรรค์
>สาเหตุความพิการของคนพิการในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558
>จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัดนครสวรรค์
>จำนวนผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2558

 ผู้สูงอายุ

>จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558
>สถิติผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558
>จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์
>จำนวนผู้สูงอายุที่ขอรับค่าจัดการศพ ประจำปี 2558

 องค์กรสวัสดิการชุมชน

>รายชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนที่จดทะเบียน  จังหวัดนครสวรรค์

องค์กรสาธารณประโยชน์

>รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียน จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลทางสังคมอื่นๆ

>จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558
>จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)จังหวัดนครสวรรค์
>สถิติสถานการณ์การค้ามนุษย์/จำนวนคดี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558
>จำนวนหอพักที่ได้รับการจดทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์

เพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บลิ้ง

ข้อมูล ศปก.พม

ปฏิทิน

ตุลาคม 2019
อา พฤ
« ส.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031