Get Adobe Flash player

พมจ.นครสวรรค์

 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

>>ความเป็นมา<<

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20 ตอน 94 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547  ในมาตราที่ 24 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหนึ่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

>>วัตถุประสงค์<<

 • เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
  กลุ่มเป้าหมาย 
  1.  องค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 จำนวน  20,000  องค์การ
  – หน่วยงานภาครัฐ                           จำนวน  10,000  องค์การ
  – องค์กรสาธารณประโยชน์             จำนวน   10,000  องค์การ
  2.  นักสังคมสงเคราะห์  อาสาสมัคร  และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังค
  – นักสังคมสงเคราะห์             จำนวน     40,000  คน
  – อาสาสมัคร                      จำนวน         5  ล้านคน
 • ที่มาของกองทุน 
 • 1.  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
  2.  เงินที่ได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3.  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
  4.  เงินอุดหนุนจากประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
  5.  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน  หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย  หรือโดยนิติกรรมอื่น
  6.  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินกองทุน
        
 •  การบริหารจัดการกองทุน 
  1.  มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
  2.  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีอำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน  ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง
 • กิจกรรม 
  1.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ในการจัดสวัสดิการสังคมตามโครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอ
  2.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม  ในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การส่งเสริมวิชาการ การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร การจัดทำทะเบียน การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น

 

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน 
  1. เป็นโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม
  2. เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
  3. เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้ว ที่โดยมีทุนอยู่แล้วบางส่วน หรือเป็นโครงการใหม่

 

 • ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.  ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมจากองค์การสวัสดิการสังคมที่กว้างขวางและทั่วถึงขึ้น
  2.  องค์การสวัสดิการสังคมได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐได้มากขึ้น

 


เอกสารประกอบ

 >>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

>>แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส01)

>>สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส02)

>>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส03)

 >>ตัวอย่างโครงการ

เพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บลิ้ง

ข้อมูล ศปก.พม

ปฏิทิน

ตุลาคม 2019
อา พฤ
« ส.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031