Get Adobe Flash player

พมจ.นครสวรรค์

กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
            เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ
            เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
1. การให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน

กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
– โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
– โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
– โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน 300,000 บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
– มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
– สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
– โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
– เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

2. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
– ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
– ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

3. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
– ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 10,000 บาท
– ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 2,000 บาท

—————————————————————————————-

เอกสารประกอบ

1.แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายกลุ่ม

           >คำร้องกู้ยืมรายกลุ่ม 2555

           >แบบสอบข้อเท็จจริง รายกลุ่ม 2555

           >รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ ประเภท รายกลุ่ม

2.แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายบุคคล

            >คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

            >แบบสอบข้อเท็จจริง

            >รายละเอียดการกู้ยืม

3.แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี

เพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บลิ้ง

ข้อมูล ศปก.พม

ปฏิทิน

ตุลาคม 2019
อา พฤ
« ส.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031