Get Adobe Flash player

พมจ.นครสวรรค์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

OIT1 แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

OIT4 แผนยุทธศาสตร์

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

OIT6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

OIT7  ข่าวประชาสัมพันธ์

OIT8 ช่องทางผู้รับบริการสอบถามข้อมูล

OIT13  คู่มือการปฏิบัติงาน

OIT14  คู่มือการให้บริการ

OIT15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

OIT17  E-Service

OIT18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

OIT21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

OIT32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

OIT33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

OIT35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

OIT37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

OIT38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

OIT39  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

OIT40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OIT42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

OIT43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม

OIT44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT46  มาตรการป้องกันการรับสินบน

OIT47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

OIT48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บลิ้ง

ข้อมูล ศปก.พม

ปฏิทิน

กันยายน 2019
อา พฤ
« ส.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930