Get Adobe Flash player

พมจ.นครสวรรค์

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคมและเฝ้าระวังทางสังคมจังหวัดและเป็นองค์กรส่งเสริมประสานเครือข่าย

การพัฒนาสังคมสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน”

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ

3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 2. ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
 3. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมายาของหน่วยงานในกระทรวง
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 6. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 การให้บริการ กลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 1. เด็กและเยาวชน : เด็กอายุแรกเกิดถึง 18 ปี และเยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปี (แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส)
  – เด็กเร่ร่อน
  – เด็กถูกทอดทิ้ง
  – เด็กกำพร้า
  – เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน
 2. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฐานะยากจนไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่ในครอบครัวยากจน
 3. ผู้พิการ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาหรือทางจิตใจ
 4. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
  ได้แก่กลุ่ม ผู้ยากจน บุคคลเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
 5. สตรี/ครอบครัว หมายถึง สตรีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระในการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว (หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ คู่สมรสเสียชีวิต)
 6. ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
 7. ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

การให้บริการด้านสวัสดิการ พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาสังคม

งานด้านสวัสดิการสังคมพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ

 1. งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว,ส่งเข้าสถานสงเคราะห์,ส่งเสริมอาชีพ/จัดหางาน)
 2. งานช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
 3. งานจดทะเบียนคนพิการ
 4. งานจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถโยก,รถเข็น)
 5. งานสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม
 6. งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 7. งานยุติความรุนแรงในครอบครัว
 8. งานจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญะรรม

งานด้านการพัฒนาสังคม

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
 2. งานส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
 3. งานจดทะเบียนจัดตั้งหอพัก
 4. งานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 5. งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
 6. งานจดทะเบียนรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน
 7. งานฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส

งานด้านอาสาสมัครและเครือข่าย

 1. งานอาสาสมัคระัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
 2. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
 3. อาสามสมัครดูแลคนพิการ (อพมก.)
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคประชาชน

งานกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 2. กองทุนคุ้มครองเด็ก
 3. กองทุนผู้สูงอายุ
 4. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 5. กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 6. กองทุนสวัสดิการชุมชน

เพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บลิ้ง

ข้อมูล ศปก.พม

ปฏิทิน

ตุลาคม 2019
อา พฤ
« ส.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031