พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา:
 
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
แผนผังเว็บไซท์
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
Check E-mail
Back Office
one stop service
ข้อมูลการพัฒนาสังคม
อำนาจหน้าที่พมจ.
ขั้นตอนการให้บริการ
งานวิชาการ
เครือข่าย
กองทุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชน
รวมกฏหมาย/พรบ.
สถานการณ์ทางสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวเฝ้าระวัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องขอกู้เงิน
แบบรับเงิน
แบบขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
แบบจดทะเบียนคนพิการ
แบบการจดทะเบียนหอพัก
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มของ พมจ.นว
ติดต่อสำนักงาน
ติดต่อสำนักงานฯ
คำสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คำสั่งคณะอนุกรรมการ
ลิงค์หน่วยงาน
 

 

 
แบบที่ 01
แบบใบสำคัญรับเงิน (ค่าเบี้ยประชุม) 2502
แบบใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหาร) 1587
แบบสัญญายืมเงิน 1263
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล 1119
แบบสรุปรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม 1248
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน 1208
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 1323
แบบหนังสือมอบอำนวจ 1605
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1335
แบบใบสำคัญรับเงิน (ค่าวิทยากร) 1826
แบบใบลากิจ /ป่วย/ผักผ่อน 1214
 
Copyright 2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์